Zapisy 2016/2017

 

Wszyscy uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Czerwonak,

którzy złożyli podania do Gimnazjum w Koziegłowach,

zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

 

Aby potwierdzić wolę nauki,

należy w terminie do 28 czerwca 2016

dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu (lub ich potwierdzone kopie).

 

Uczniowie klas pierwszych podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń

otrzymają bezpłatnie we wrześniu w szkole.

 

 WAŻNE!!!!!

Szanowni Rodzice,

W sytuacji, gdy uczeń zakwalifikowany do przyjęcia do Gimnazjum w Koziegłowach,

podejmie naukę w INNEJ szkole,

prosimy o pilną informację

drogą mailową gim_kozieglowy@o2.pl lub telefoniczną (61 8129 986)

 

 

UWAGA!!!

Szkoła nie prowadzi

rekrutacji uczniów spoza terenu Gminy Czerwonak

z powodu braku wolnych miejsc.

 

 

Zapisy do Gimnazjum w Koziegłowach

(dotyczy mieszkańców Gminy Czerwonak)

 

  1. Do Gimnazjum w Koziegłowach z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, czyli w: Koziegłowach, Kicinie, Mielnie, Dębogórze, Klinach i Ludwikowie oraz dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Czerwonak.

 

     2. Termin zapisów: 1 kwietnia–15 kwietnia 2016 od poniedziałku do piątku w godz. 800–1500.

 

     3. Dokumenty potrzebne przy zapisie:

a) zgłoszenie na druku szkolnym pobierz zgloszenie oraz kwestionariusz pobierz kwestonariusz można je otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać 

b) zdjęcie legitymacyjne - podpisane na odwrocie

c) kserokopia aktu urodzenia

 

  1. Powyższe dokumenty należy uzupełnić o:

a)  poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię świadectwa ukończenia szkoły  podstawowej (od 24 czerwca – 28 czerwca 2016),

b)  poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (od 24 czerwca – 28 czerwca 2016).

 

  1. Uczeń, składający zgłoszenie do gimnazjum, ma prawo dopisać na nim nazwiska dwóch koleżanek/kolegów, z którymi chciałby być w jednej klasie, przy czym wpisy te muszą się wzajemnie powtórzyć.

 

     6. Listy przyjętych uczniów zostaną wywieszone w budynku Gimnazjum 8 lipca 2016.

 

    7. Skład klas ustalać będzie komisja złożona z: dyrektora gimnazjum, pedagoga i psychologa szkolnego. Listy klas zostaną wywieszone w budynku Gimnazjum 24 sierpnia 2016.

 

     8. Skład klas jest ostateczny.  

 

 

Rekrutacja do Gimnazjum w Koziegłowach 

(dotyczy zamieszkujących poza terenem  Gminy Czerwonak)

 

zgodna z Zarządzeniem nr 110.1.4.2016 Wielopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017

oraz z Uchwałą nr 138/XVII/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. Rady Gminy Czerwonak

 

  1. Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy Czerwonak przeprowadzone będzie wyłącznie w sytuacji, gdy w szkole pozostaną wolne miejsca.

 

  1.  Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata (5 punktów)

b)  kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej znajdującej się w obwodzie szkoły ( 5 punktów)

c)  w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki (4 punkty)

d)  miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły (3 punkty)

e)  droga kandydata do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej (3 punkty)

 

  1.  Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w punkcie 2 jest oświadczenie zawarte we wniosku składanym do gimnazjum. Wniosek otrzymać można w sekretariacie lub pobrać   kwestoniariusz                   wniosek o przyjęcie

 

  1.   W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi: wicedyrektor szkoły, pedagog i psycholog szkolny.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Gimnazjum w Koziegłowach

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 23.05.2016

do 10.06.2016

od 25.07.2016

do 26.07.2016 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzaniu

 

od 24.06.2016.

do 28.06.2016 .

 

nie dotyczy

6.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

do 1.07.2016.

do 1.08.2016.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 18.07.2016

do 18.08.2016

(jeden dzień po rozpatrzeniu odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; termin wynika z art. 20zc ustawy o systemie oświaty)

8.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzaniu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

 

do 20.07.2016

do 22.08.2016

9.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 22.07.2016.

do 24.08.2016