zamówienie publiczne 2016/2017

Krzesła obrotowe

Gimnazjum w Koziegłowach

ul. Piaskowa 15

62-028 Koziegłowy

Tel. 61 8129 986

Email: gim_kozieglowy@o2.pl

 

 

Zapytanie ofertowe ( dotyczy zakupu krzeseł obrotowych)

I. ZAMAWIAJĄCY

Gimnazjum w Koziegłowach, ul. Piaskowa 15, 62-028 Koziegłowy

NIP:777 26 68 227 , REGON: 639626928,

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup krzeseł obrotowych – sztuk 20

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Krzesła obrotowe typu biurowego dla młodzieży; tapicerowane w kolorze granatowym lub szarym;   z podłokietnikami; z regulacją wysokości i odchylenia oparcia

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 24.03.2017 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: gim_kozieglowy@o2.pl

Oferta powinna:

 - posiadać datę sporządzenia,

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

 - nazwisko osoby, która sporządziła ofertę

 - zawierać cenę brutto jednostkową.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Termin składania ofert: 2.03.2017 do godz. 15.00

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  3.03.2017, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem www.gimnazjumkoziegłowy.pl

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gimnazjumkozieglowy.pl

 

VI. OCENA OFERT

1.    Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryterium ceny brutto.

           

VII.  Osoba do kontaktu: Hanna Kościelska, Tel. 61 8129 986