Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców


RADA RODZICÓW
to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły,radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły. Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców, działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.

Główne działania Rady Rodziców sprowadzać się winny (zgodnie z prawem oświatowym)  do:
1 współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
2.   współdziałania rodziców w  realizacji programów nauczania i wychowania;
3.   współtworzenia programów wychowawczego, profilaktyki oraz koncepcji pracy;
4.   tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi
organizacjami
       i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
5.   współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
6.   upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
7.   pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych 
      szkoły;
8.   prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz

       nadzorujących szkołę
 
 
Prezydium Rady Rodziców spotyka się regularnie. O spotkaniach p. Kościelska informuje przez  dziennik elektroniczny Librus. 
 

Kto reprezentuje rodziców w roku szkolnym 2016/2017?

 

 

 

 KLASY PIERWSZE
1A  p.Katarzyna Czajkowska - Kruk
1B  p. Marek Taisner
1C  p. Klaudia Ciechan 
1D  p. Magdalena Skierecka
1E  p. Anna Wareńczak
   
   KLASY DRUGIE
2A  p. Agnieszka Piasecka
2B  p. Marlena Łochyńska
2C  p. Katarzyna Woźniak
2D  p. Dorota Gołębiewska
   
  KLASY TRZECIE
3A   p. Stanisław Droździel 
3B  p. Monika Osmólska
3C  p. Małgorzata Zielińska
3D  p. Marcin  Jędrzejczak
3E  p. Agnieszka  Dudziak
   
Skład Prezydium Rady Rodziców
 
Przewodnicząca:   pani Marlena Łochyńska
Z-ca przewodniczącego:
 pani Małgorzata Zielińska
Skarbnik:    pani Monika Ratajczak
Sekretarz:  pani Agnieszka Dudziak
 

Składka na RR

 
Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, służących całej jej społeczności.
Dlatego apelujemy o dokonywanie wpłat składek ustalonych przez Radę Rodziców na rok szkolny 2016/2017 w wysokości rocznej 40 złotych.
Te pieniądze zostaną zagospodarowane na potrzeby naszych dzieci i będą wspierać ich funkcjonowanie w Szkole na różnych płaszczyznach. Tegoroczne składki zostaną przeznaczone miedzy innymi na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
 
Składkę można wpłacić:
- skarbnikowi Klasowej Rady Rodziców (podczas comiesięcznych konsultacji)
- skarbnikowi Rady Rodziców Szkoły
- wychowawcy klasy
 
Dziękujemy za dotychczasowe składki na RR.